Informační povinnost na základě článků č. 13

 

Tento dokument upravuje zásady ochrany osobních údajů a "cookies" internetového obchodu JUVENTAS, který je provozován prostřednictvím webové stránky, dostupné na adrese www.juventas-shop.cz, dále jen "obchod". Obchod spravuje Bogusław Ziółkowski, který provozuje firmu pod jménem JUVENTAS CZECH s.r.o. Rybářská 1222Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava, registrovaná v Centrálním registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem rozvoje v rámci DIČ: CZ08810532, IČO: 088 10 532, dále jen "Prodejce". Prodejce může být kontaktován telefonicky: +420 737 575 994 a pomocí e-mailové adresy: info@juventas-shop.cz.

1 Úvod

V části popisující zásady ochrany osobních údajů informujeme o podmínkách shromažďování, zpracování, používání a ochrany osobních údajů zákazníků obchodu (dále jen "zákazníci"). Veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby se považují za osobní údaje. Identifikovatelná osoba je osoba, jejíž totožnost může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden nebo více specifických faktorů, které definují její vlastnosti. Informace se nepovažují za umožňující identifikaci osoby, pokud by to vyžadovalo nadměrné náklady, čas nebo činnosti. Osobní údaje nejsou údaje podnikatelů, zpracovávají se pouze v centrálním rejstříku a v informacích o hospodářské činnosti vedených ministrem rozvoje.

Pokud jde o politiku souborů cookies informujeme o podmínkách uchovávání informací nebo přístupu k informacím již uloženým v telekomunikačních zařízeních koncových uživatelů. Konečným uživatelem je fyzická osoba nebo subjekt, který využívá veřejně dostupnou telekomunikační službu nebo požaduje takovou službu k uspokojení svých vlastních potřeb.

2 Prohlášení

Při prosazování prvotního cíle, kterým je respektování soukromí našich klientů, usilujeme o to, abychom dodrželi veškerou náležitou péči a starostlivost.  Abychom splnili tento předpoklad, implementujeme standardy a zásady vyplývající z obecně platných zákonů, zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volným pohybu takových údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Zejména se snažíme zajistit, aby osobní údaje zákazníků byly:

 • zpracovávány v souladu se zákonem,
 • shromažďovány pro účely uvedené v tomto dokumentu a v souladu se zákonem,
 • nepodléhaly dalšímu zpracování, které je neslučitelné s výše uvedenými účely,
 • věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány,
 • dostatečně chráněny před neoprávněným přístupem, zničením, zveřejněním a protiprávním použitím,
 • uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, na něž se vztahují, po dobu ne delší než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

3 Správce osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovávaných v rámci Obchodu je: JUVENTAS CZECH s.r.o. Rybářská 1222, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava

4 Sbírky, jejich rozsah a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v systematizovaných souborech, které definujeme prostřednictvím účelu jejich zpracování. Tyto údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro dosažení stanoveného cíle. Níže uvedený seznam obsahuje sady, rozsahy a také účely zpracování údajů.

Název sběru

Rozsah zpracovaných dat

Účel zpracování

Sběr osobních údajů zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu o prodeji prostřednictvím obchodu.

 • jméno a příjmení
 • doručovací adresa
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu
 • fakturační údaje
 • číslo objednávky
 • číslo IP

Uzavírání a plnění kupní smlouvy se zákazníkem.

Sběr osobních údajů zákazníků obchodu, kteří podali reklamaci nebo prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 • jméno a příjmení
 • doručovací adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • fakturační údaje
 • číslo bankovního účtu
 • číslo objednávky
 • číslo reklamace

Provádění řízení týkajícího se reklamace nebo odstoupení od smlouvy.

Sběr údajů osob, které korespondují s prodávajícím prostřednictvím kontaktního formuláře.

 • e-mailová adresa
 • číslo IP
 • číslo objednávky (pouze přihlášeni zákazníci, kteří realizovali nákup)
 • jméno a příjmení (pouze přihlášení zákazníci)

Poskytování obchodních, organizačních nebo technických informací zákazníkům prodejce.

 

5 Zřizování a sdílení osobních údajů

Část některých sběrů osobních údajů pověřujeme jiným subjektům pouze za účelem řádného poskytování služeb. Subjekty zpracovávající osobní údaje jménem společnosti JUVENTAS:

- webmaster (společnost, která spravuje webové stránky a firemní poštu),

- účetnictví nebo právní služby,

- kurýrní služby.

Aktuální seznam subjektů pověřených zpracováním dat je trvale k dispozici všem klientům. Chcete-li se k němu dostat, stačí nám zaslat žádost. Tuto činnost lze provést například odesláním e-mailu.

Shromažďované údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje obecně platné právo, tj. na základě žádosti orgánu nebo soudu, který je k tomu oprávněn.

6 Oprávnění zákazníka

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají zákazníci následující práva:

 • právo na přístup ke svým údajům:
 • právo na opravu svých údajů,
 • právo požadovat jejich doplnění, aktualizaci nebo vymazání,
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Pokud hodláte některé z těchto práv využit, kontaktujte nás na adrese: info@juventas-shop.cz.

7 Serverové protokoly

Jedná se o protokoly interních událostí serveru Obchodu, které automaticky ukládají požadavky stránek, které jsou odesílány, když zákazníci používají Obchod. Systémové protokoly obsahují požadavek na stránku zaslaný zákazníkem, adresu IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas žádosti a alespoň jeden soubor "cookie", který může jednoznačně identifikovat prohlížeč klienta.

Údaje shromážděné v systémových protokolech jsou používány po dobu neurčitou, a to pouze za účelem správy Obchodu. Nejsou předávány třetím stranám, s výjimkou okolností popsaných v tomto dokumentu.

V souvislosti s používáním obchodu zákazníky můžeme automaticky shromažďovat a ukládat do serverových protokolů technické podrobnosti o tom, jak používat služby, požadavky zákazníka týkající se poskytování elektronických služeb, IP adresu a technické údaje o provozu obchodu v souvislosti s činnostmi provedené zákazníkem. Jedná se zejména o informace o zahájení, ukončení a rozsahu každého využívání poskytované služby elektronicky. Můžeme také shromažďovat informace o místním ukládání na zařízení zákazníka pomocí paměťového mechanismu prohlížeče.

8 Mezipaměť

Poskytováním služeb klientům můžeme automaticky používat mezipaměť prohlížeče nebo zařízení zákazníka. Tímto způsobem jsou data ukládány do paměti prohlížeče nainstalovaného v zařízení zákazníka. V lokální paměti je možné ukládat data mezi následujícími relacemi zákazníka. Účelem použití vyrovnávací paměti je urychlit používání obchodu, a to odstraněním situace, ve které se stejná data budou opakovaně stahovat z obchodu, čímž bude zatěžováno internetové připojení zákazníka.

9 Soubory cookies – úvod

Při poskytování služeb klientům využíváme profesionální technologie pro shromažďování a ukládání informací, jako jsou soubory cookies. Jsou to běžné používané malé soubory, které obsahují řetězec znaků, které jsou odesílány a ukládány na koncovém zařízení (např. počítač, notebook, tablet, chytrý telefon), které zákazník využívá při návštěvě obchodu. Tyto informace jsou odesílány do schránky použitého prohlížeče, který je odešle zpět v případě opětovného vstupu na webové stránky.  Soubory cookies obsahují informace nezbytné pro správné používání obchodu. Nejčastěji obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

10 Základ pro zpracování souborů cookies

Zákazníci, kteří využívají služby poskytované elektronicky prostřednictvím obchodu, se dobrovolně dohodli na zpracování cookies tím, že budou ukládat informace nebo přistupovat k informacím již uloženým v jejich telekomunikačním koncovém zařízení.

Souhlas se zpracováním souborů cookies probíhá zejména pomocí tlačítka obsahujícího prohlášení o souhlasu se zpracováním souborů cookies nebo potvrzením seznámení se s jejími podmínkami. Tento souhlas může být kdykoli zrušen, bezplatně a v souladu s postupem popsaným v části o správě souborů cookies.

11 Jaké soubory cookies používáme?

Součástí obchodu jsou dva základní typy souborů cookies: "krátkodobé" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies).  Krátkodobé soubory cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, do okamžiku odhlášeni nebo opuštění internetové stránky nebo vypnutí softwaru (webový prohlížeč).  „Trvalé“ cookies jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo do jejich odstranění ze strany uživatele.

Pokud jde o rozlišování subjektu spravujícího soubory cookies, rozlišujeme:

 • soubory cookies Prodejce
 • soubory cookies třetích stran.

12 Soubory cookies Prodejce

Soubory cookies Prodejce umožňují rozpoznat zařízení zákazníka a zobrazit webové stránky obchodu, které jsou přizpůsobeny jeho individuálním očekáváním, a usnadňují a zpříjemňují jeho funkčnost. V důsledku uložením těchto souborů na zařízení zákazníka je možné například zapamatovat si přihlašovací údaje, udržovat se po přihlášení nebo si pamatovat vybrané položky v košíku.

13 Soubory cookies třetích stran

Prodávající může používat cookies používané společností Google v rámci těchto služeb:

 • Google Analytics – umožňují vyhodnocovat kvalitu reklamních kampaní prováděných pomocí služby Google Adwords a také studovat chování a pohyb zákazníků a vytvářet statistiky provozu,

Chcete-li vypnout studium chování a provozu na našich webových stránkách, použijte následující nástroj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Používání souborů cookies třetích stran podléhá zásadám ochrany osobních údajů a souborů cookies, které tyto subjekty používají. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady zpracování osobních údajů a zásad ochrany osobních údajů těch subjektů, které nejčastěji a v co nejširším rozsahu zpracovávají naše údaje:

14 Správa souborů cookies a dalších informací

Nejčastěji nastavení prohlížeče umožňuje umístit soubory cookies a další informace na koncovém zařízení. Pokud zákazník nesouhlasí s uložením těchto souborů, je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení prohlížeče. Je možné zakázat jejich ukládání pro všechna připojení z daného prohlížeče nebo pro konkrétní web, stejně jako je smazat. Způsob správy souborů závisí na použitém softwaru. Aktuální pravidla správy souborů lze nalézt v nastavení používaného webového prohlížeče.

Informace o správě souborů cookies ve vašem mobilním telefonu naleznete v Uživatelské příručce daného telefonu.

Souhlas s zpracováním cookies je dobrovolný. Je však třeba si uvědomit, že omezení jejich užívání může způsobit obtížnost či nemožnost použití části funkcí Obchodu.

Odstranění cookies klienta je také možné pomocí tlačítka umístěného na panelu klienta.

15 Změny zásad ochrany osobních údajů a souborů cookies

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů a souboru cookies. V takovém případě zveřejníme aktualizovanou verzi na tomto místě.

 


Porovnat produkty
Pokračovat v nákupu Porovnat

has been added to your wishlist.

Pokračovat v nákupu My wishlists
Pošlete nám zprávu